Upcoming Birthdays

Devani's Avatar Devani birthday is in 1 day (May 25)
Zodiác's Avatar Zodiác birthday is in 1 day (May 25)
Flayshow's Avatar Flayshow birthday is in 3 days (May 27)
Lankis's Avatar Lankis birthday is in 3 days (May 27)
PandaMishka's Avatar PandaMishka birthday is in 5 days (May 29)

Latest Medals

Angelus
bluecwsoldier3
Illusionosity